تکمیل کارهای مرتبط و پیاده‌سازی اولیه

ارزیابی درس هوش مصنوعی در تاریخ 1393/02/06