انجام آزمایش‌ها و گزارش نتایج

ارزیابی درس هوش مصنوعی در تاریخ 1393/03/05