تشخیص خودروها در تصویر

در این پژوهش از شما خواسته شده است که با دریافت تصویر ورودی، خودروهای موجود در آن را شناسایی کنید. با این کار گام اول را در طراحی یک سیستم نظارت ترافیکی شهری برداشته‌اید، مثلا برای ثبت تخلفات رانندگی.

ماشین‌های پیدا شده، با مستطیل سبز رنگ مشخص شده‌اند

۱. مقدمه

۲. کارهای مرتبط

۳. آزمایش‌ها

۴. کارهای آینده

۵. مراجع

پیوندهای مفید