تشخیص نژاد سگ!

در این پروژه باید یک رده‌بند آموزش دهید که با استفاده از مجموعه داده از تصاویر نژادهای مختلف سگ‌ها، بتواند نژاد هر سگ را از روی تصویر آن تشخیص دهد.

۱. پیوندهای مفید