تشخیص نفوذ در شبکه

تغییرات پروژه از تاریخ 1393/08/17 تا حالا
شناسایی حملات در شبکه‌های کامپیوتری از جنبهٔ اطّلاعات مورد استفاده در مرحلهٔ یادگیری، به دو دستهٔ تشخیص نفوذ و تشخیص ناهنجاری تقسیم می شود.

در تشخیص نفوذ، هم از ترافیک معمول و هم از ترافیک حمله استفاده می‌شود. برای انجام این مهم، روش‌های متنوّعی مورد استفاده قرار گرفته‌اند که در این پژوهش باید به اختصار مرور شده و در نهایت یکی از این روش‌ها برای تشخیص حملات مورد استفاده قرار گیرند.

# مقدمه

# کارهای مرتبط

# آزمایش‌ها

# کارهای آینده

# مراجع
[1] Kabiri, Peyman, and Ali A. Ghorbani. "Research on Intrusion Detection and Response: A Survey." IJ Network Security 1.2 (2005): 84-102.

# پیوندهای مفید
+ [The NSL-KDD Data Set](http://nsl.cs.unb.ca/NSL-KDD)