نویسه‌خوان فارسی

تغییرات پروژه از تاریخ 1394/01/29 تا حالا