تشخیص محل پلاک خودروهای در حال حرکت در ویدئو

تغییرات پروژه از ابتدا تا تاریخ 1392/12/24