گزارش مقدماتی

ارزیابی Course object در تاریخ 1396/09/06

گزارش مقدماتی از مقاله انتخابی. موارد زیر حتما پوشش داده شوند:

  • مقدمه مناسب

  • تعریف مسئله یا مسائل ذکر شده در مقاله

  • معرفی دیتاست

  • مرور ادبیات

  • معرفی کارهای مرتبط

  • سایر مقدمات لازم برای آشنایی با مقاله
    به جای ترجمه مقاله تنها درک خودتان از مقاله را مستند کنید. حتما از شکل‌ها، نمودارها، جدول‌ها و به صورت کلی هر موردی که به درک بهتر کار کمک می‌کند، استفاده کنید.