گزارش تکمیلی

ارزیابی Course object در تاریخ 1396/10/09

تکمیل گزارش مرحله اول. خروجی این مرحله تقریبا باید گزارش نهایی شما را پوشش بدهد. در این گزارش جزئیات به صورت کامل باید پوشش داده شوند.

  • معماری مورد استفاده

  • نحوه آموزش شبکه

  • اشاره به پیاده‌سازی (‌ در صورت وجود) - لینک پیاده‌سازی مقاله را ذکر کنید.

  • برای پیاده‌سازی از چه ابزاری استفاده شده یا استفاده می‌کنید.

  • ذکر نتایج گزارش شده در مقاله
    خواننده پس از مطالعه گزارش شما در این مرحله باید به صورت کامل با مقاله آشنایی پیدا کند.