تقریب توابع با استفاده از الگوریتم های تکاملی

هدف این پروژه این است که با استفاده از الگوریتم های تکاملی و با داشتن یک سری نقاط، تابعی را پیدا کنیم که به بهترین نحو بتواند نقاط را تخمین بزند.

محمد غضنفری

شما متاسفانه هیچ فعالیتی تا کنون نداشته اید.

امیدوارم در فازهای آتی جبران کنید.