خوشه‌بندی متون فارسی

خوشه‌بندی به فرآیند تبدیل حجم عظیمی از داده‌ها به گروه‌های داده‌ای مشابه گفته می‌شود. به همین صورت خوشه‌بندی متون عبارت است از تبدیل حجم عظیمی از اسناد متنی به گروه‌هایی از متن‌های مشابه؛ که به هر کدام از این گروه‌ها یک خوشه گفته می‌شود. پس مسئله خوشه‌بندی اسناد متنی را می‌توان به صورت ساده‌تر، مسئله پیدا کردن اسناد مشابه و قرار دادن آن‌ها کنار هم تعریف کرد.

برای خوشه‌بندی اسناد متنی روش‌های متنوعی وجود دارد که در این پژوهش انتظار می‌رود روش‌های متداول برای خوشه‌بندی معرفی شده و یکی از آن‌ها برای خوشه‌بندی متون فارسی پیاده‌سازی شود.

مقدمه

خوشه بندی یکی از مهمترین مسائل در زمینه ی یادگیری بدون ناظر می باشد.موضوع مورد بحث در خوشه بندی،یافتن یک الگو یا ساختار درون یک مجموعه داده است و همچنین خوشه به مجموعه داده هایی گفته می شود که به یکدیگر شباهت داشته باشند.در خوشه بندی سعی می شود تا شباهت بین داده های درون هر خوشه حد اکثر و شباهت بین داده های درون خوشه های متفاوت حداقل گردد.خوشه بندی از لحاظ تودرتویی( nesting) به دو دسته تقسیم میگردد:1-خوشه بندی سلسله مراتبی( Hierarchical)

2 -خوشه بندی تفکیکی (partitional)

1-خوشه بندی سلسله مراتبی( Hierarchical)
در روش خوشه بندی سلسله مراتبی، به خوشه‌های نهایی بر اساس میزان عمومیت آنها ساختاری سلسله‌ مراتبی، معمولا به صورت درختی نسبت داده می‌شود. به ا ین درخت سلسله مراتبی دندوگرام (dendogram) می‌گویند.روشهای خوشه‌بندی بر اساس ساختار سلسله مراتبی تولیدی توسط آنها معمولا به دو دستة زیر تقسیم می‌شوند:

1.بالا به پایین (Top-Down) یا تقسیم کننده (Divisive): در این روش ابتدا تمام داده‌ها به عنوان یک خوشه در نظر گرفته می‌شوند و سپس در طی یک فرایند تکراری در هر مرحله داده‌هایی شباهت کمتری به هم دارند به خوشه‌های مجزایی شکسته می‌شوند و این روال تا رسیدن به خوشه‌هایی که دارای یک عضو هستند ادامه پیدا می‌کند.

2.پایین به بالا (Bottom-Up) یا متراکم شونده (Agglomerative): در این روش ابتدا هر داده‌ها به عنوان خوشه‌ای مجزا در نظر گرفته می‌شود و در طی فرایندی تکراری در هر مرحله خوشه‌هایی که شباهت بیشتری دارند، با یکدیگر ترکیب می‌شوند تا در نهایت یک خوشه و یا تعداد مشخصی خوشه حاصل شود. از انواع الگوریتمهای خوشه‌بندی سلسله مراتبی متراکم شونده رایج می‌توان از الگوریتمهای Single-Link، Average-Link و Complete-Link نام برد. تفاوت اصلی در بین تمام این روشها به نحوة محاسبة شباهت بین خوشه‌ها مربوط می‌شود.

کارهای مرتبط

در این پژوهش قصد داریم تا در ابتدا خوشه بندی سلسله مراتبی پایین به بالا را با استفاده از الگوریتم Average-Link پیاده سازی کنیم

خوشه بندی با استفاده از الگوریتم Average-link:

در الگوریتم single-link ،شباهت میان دو خوشه برابر است بامینیمم فاصله ی میان داده های موجود در دو خوشه و همچنین در الگوریتم complete-link،شباهت میان دو خوشه ،ماکزیمم فاصله ی میان داده های موجود در دو خوشه می باشد.از آنجا که این دو روش به شدت به نویز حساس می باشند، روش سومی به نام average-link پیشنهاد گردید.شباهت بین دوخوشه در این روش برابر است با میانگین فواصل بین داده های دو خوشه.به عبارت دیگر فاصله ی میان دوخوشه ی aوb برابر است با : D(a,b)= ∑ (x,y)/N(a)*N(b)
که در آن x،عضوی از مجموعه داده های موجود در aو همچنینy،عضوی از مجموعه داده های موجود در b می باشد.
خوشه هایی که میانگین فواصل بین داده های آنها مینیمم باشد دارای شباهت بیشتری بود و در یک خوشه قرار می گیرند.

بهبود نتایج:

در این قسمت از پروژه قصد داریم تا الگوریتمی به نام k-means را شرح داده و پیاده سازی کنیم .
الگوریتم kmeans:
این روش علی رغم سادگی آن یک روش پایه برای بسیاری از روشهای خوشه بندی دیگر(مانند خوشه بندی فازی)محسوب می شود.این روش روشی انحصاری و مسطح(flat)محسوب می شود.برای این الگوریتم شکلهای مختلفی بیان شده است،ولی همه آنها دارای روالی تکراری هستند که برای تعدادی ثابت از خوشه ها سعی در تخمین موارد زیر را دارند:
1-به دست آوردن نقاطی به عنوان مراکز خوشه ها.این نقاط در واقع همان میانگین نقاط متعلق به هر خوشه هستند.
2-نسبت دادن هر نمونه داده به یک خوشه که آن داده کمترین فاصله تا مرکز آن خوشه را دارا باشد.
در نوع ساده ای از این روش ابتدا به تعداد خوشه های مورد نیاز نقاطی ب صورت تصادفی انتخاب می شود. سپس در داده ها با توجه با میزان نزدیکی(شباهت)به یکی از خوشه ها نسبت داده می شوند و بدین ترتیب خوشه های جدیدی حاصل می شود.با تکرار همین روال می توان در هر تکرار با میانگین گیری از داده ها مراکز جدیدی برای آنها محاسبه کرد و مجدادا داده ها را به خوشه های جدید نسبت داد. این روند تازمانی ادامه پیدا میکند که دیگر تغییری در داده ها حاصل نشود.همچنین می توان تعداد تکرار روال را خودمان به صورت یک پارامتر به الگوریتم بدهیم.

الگوریتم زیر الگوریتم پایه برای این روش محسوب می شود:

1-در ابتدا k نقطه به صورت تصادفی به عنوان مراکز خوشه ها انتخاب می شوند.
2-هر نمونه داده به خوشه ای که مرکز آن خوشه کمترین فاصله تا آن داده را داراست ،نسبت داده می شود
3-بعد از تعلق تمام داده ها به یکی از خوشه ها ،برای هر خوشه یک نقطه جدید به عنوان مرکز محاسبه می شود(میانگین نقاط متعلق به هر خوشه)
4-مراحل 2و3 را به اندازه ی تعداد تکرار های خواسته شده از الگوریتم تکرار می کنیم.

مثالی از الگوریتم kmeans:

مثال

مشکلات روش خوشه‌بندی K-Means

علی‌رغم اینکه خاتمه‌پذیری الگوریتم بالا تضمین شده است ولی جواب نهایی آن واحد نبوده و همواره جوابی بهینه نمی‌باشد. به طور کلی روش ساده بالا دارای مشکلات زیر است.
• جواب نهایی به انتخاب خوشه‌های اولیه وابستگی دارد.
• روالی مشخص برای محاسبة اولیة مراکز خوشه‌ها وجود ندارد.
• اگر در تکراری از الگوریتم تعداد داده‌های متعلق به خوشه‌ای صفر شد راهی برای تغییر و بهبود ادامة روش وجود ندارد.
• در این روش فرض شده است که تعداد خوشه‌ها از ابتدا مشخص است. اما معمولا در کاربردهای زیادی تعداد خوشه‌ها مشخص نمی‌باشد.

مقایسه ی برخی ویژگی های الگوریتم kmeans و الگوریتم های سلسله مراتبی:
kmeans
1-مقدار حافظه ی مورد استفاده ی کم
2-زمان اجرا :(o (n
3-نمایش خروجی توسط لیست
4-غیر قطعی
....

سلسله مراتبی
1-مقدار حافظه ی مورد استفاده ی زیاد(ذخیره ی ماتریس n*n)
2-زمان اجرا : (3^ o ( n
3-نمایش خروجی توسط نمودار دندروگرام
4-قطعی
....

بهبود نتایج و تکمیل گزارش

در این قسمت از پروژه قصد داریم تا راهکار هایی(برای مثال راهکار هایی در زمینه ی پیش پردازش متن و کاهش ابعاد) را برای بهبود در سرعت و دقت نتایج به دست آمده از بخش قبل، ارائه داده و بخشی از این راهکار ها را پیاده سازی کنیم .همچنین در پیاده سازی ای که در این بخش ارائه می کنیم سعی شده بخش زیادی از خطاها(باگ های)پیاده سازی بخش (برای مثال خطاهایی که در بخش iteration و تابع cosine داشتیم) قبل برطرف شود.

• پیش پردازش متن و کاهش ابعاد: ( منبع )

پیش پردازش شامل مراحلی است که در آن سندهای متن خام به عنوان ورودی داده شده و خروجی آن مجموعه ای از کلمات است که می تواند در مدل فضای بردار استفاده شود. در این قسمت ابتدا به بررسی روش های ابتدایی پیش پردازش متن می پردازیم. سپس به بررسی روش های کاهش ابعاد می پردازیم. در پردازش متن در مدل فضای بردار هرکلمه به عنوان یک ویژگی محسوب شده و با بالا رفتن تعداد اسناد و همچنین تعداد کلمات، ابعاد مسئله به شدت بالا خواهد رفت و پیچیدگی فراوانی را موجب می گردد. برای ساده تر شدن مسئله از روش های کاهش ابعاد استفاده می شود که با استفاده از این روش ها سعی می شود به صورتی که کمترین مقدار ممکن اطلاعات مفید از دست برود، ابعاد فضای مسئله را کاهش داد.

• پیش پردازش

.فیلتر کردن:

در این مرحله کاراکترهای خاصی که به نظر می رسد در مدل فضای بردار نمی تواند اطلاعات مفیدی را در
اختیار قرار دهند حذف می شوند. همچنین این مرحله برای سندهای دارای ساختار خاص مانند صفحات وب
بسیاری حیاتی می باشد زیرا باید تگ های اضافی حذف شده و یا شناخته شده و با توجه به مقدارشان
وزنشان مشخص شود.

برای پیاده سازی این قسمت،لیستی از کلمات خاص که در مدل فضای بردار نمی تواند اطلاعات مفیدی در اختیار ما قرار دهد (برای مثال حروف اضافه و حروف ربط و برخی صفت هاو... در زبان فارسی)را در لیستی با نام literals ذخیره کرده و آنها را از سند های ورودی حذف می کنیم.

.نرمال سازی و اصلاح نویسه ها:

یکی از مشکلات زبان فارسی وجود چند نمونه ی مختلف از یک نویسه است، که کار جستجو در متون فارسی
را مشکل می کند. در این مرحله کاراکترهای غیر استاندارد با کاراکترهای استاندارد جایگزین می شوند و
کاراکترهای اضافی نیز بسته به نوع پردازش از بین می روند تا واژه های یکسان در تمامی متن به یک صورت
نوشته شده باشند

برای پیاده سازی این بخش تابعی به نام doc_normalizer نوشته شده
که در آن از کلاس word_tokenize موجود در کتابخانه ی هضم (به انگلیسی hazm ) استفاده شده.

.تکه تکه کردن:
در این مرحله جملات تکه تکه شده و به صورت مجموعه ای از کلمات در می آید. روش های پیچیده تکه تکه
کردن متن از پردازش زبان طبیعی برای این کار بهره می گیرد، به این صورت که از تجزیه ساختار گرامری
متن برای به دست آوردن کلمات پرمعناتر از قبیل اسم ها استفاده می کنند

.ریشه یابی:
پروسه ریشه یابی کلمات را به صورت عبارت پایه آن در می آورد. برای مثال، کلمه "روش هایم"، "روشی"،
Porter "روشمند" هر سه از ریشه روش هستند. روش های ریشه یابی اغلب مبتنی بر زبان هستن. الگوریتم
یک الگوریتم ریشه یاب استاندارد برای زبان انگلیسی است.

برای پیاده سازی این قسمت تابعی به نام doc_stemmer نوشته شده که در آن
از کلاس stemmer موجود در کتابخانه ی هضم (به انگلیسی hazm ) استفاده شده.

.حذف کلمات توقف:

کلمه ایست به کلمه ای گفته می شود که به تنهایی معنای خاصی را نمی رساند و در واقع به عنوان یک
عنصر از مدل فضای بردار اطلاعات مفیدی در بر ندارد. یک روش ابتدایی برای حذف کلمات توقف مقایسه
هر کلمه با مجموعه ای از کلمات توقف شناخته شده است. روش دیگر این است که ابتدا عملیات برچسب
زنی اجزای سخن 47 صورت گرفته و سپس تمامی تکه هایی که اسم، فعل و یا صفت نیستند را حذف کرد

.هرس کردن:

در این مرحله کلماتی که تکرار آن ها در پیکره اسناد بسیار نادر است را حذف می کنیم. پیش فرض انجام این
عملیات این است که این کلمات، حتی اگر قدرت تمایز زیادی داشته باشند، تنها تعداد به ساخت تعداد
بسیار اندکی از خوشه ها کمک می کنند. برای میزان تکرار معمولاً از یک حد از قبل تعیین شده، درصد کمی
از تعداد کل کلمات موجود در پیکره اسناد، استفاده می شود. بعضی اوقات کلماتی هم که تکرار بسیار زیادی
دارند (مثلاً 40 درصد و بیشتر از سندها) حذف می شوند

•کاهش ابعاد

داده های با ابعاد زیاد باعث پیچیدگی محاسبات خواهند شد. در طول خوشه بندی N سند ممکن است M خصوصیت مختلف را در نظر بگیریم در حالی کهM>>N .اما مسئله اینجاست که آیا واقعا نیازی به بررسی این تعداد خصوصیت هست؟ممکن است که بررسی همه ی این خصوصیات لازم نباشد؟جواب این سوال موجب ارائه ی راهکارهایی با عنوان کاهش ابعاد می شود.

در صورتی که کاهش ابعاد در یک فرآیند با ناظر انجام پذیرد،به آن انتخاب خصوصیات گوییم.در این فرآیند ناظر خصوصیاتی که معیار های مشخصی داشته باشند انتخاب می کند.
در حالت دیگر می توانیم با استفاده از یک فرآیند بدون ناظر ویژگی ها را استخراج کنیم تا معیار بهینه سازی حاصل شود.به این فرآیند استخراج خصوصیات گفته می شود.استخراج خصوصیات طی یک تبدیل از فضای M-بعدی به یک فضای K-بعدی صورت می پذیرد که k<M .این تبدیل می تواند هم به صورت خطی و هم به صورت غیر خطی انجام شود.

آزمایش‌ها

پروژه ی (بهبود نتایج و تکمیل گزارش) من در گیت هاب

نمونه هایی از ورودی و خروجی برنامه:

ورودی-خروجی

ورودی-خروجی

ورودی-خروجی

ورودی-خروجی

کارهای آینده

•پیاده سازی موارد زیر(برخی از مواردی که در بالا اشاره شده ولی پیاده سازی نشده اند):
1-تکه تکه کردن متن
2-حذف کلمات توقف
3-هرس کردن(حذف کلماتی که وجود و تکرار آنها در متن نادر است)
4-کاهش ابعاد

مراجع


مقالات مورد بررسی قرار گرفته:
(Data Clustering: A Review-- by A.K. JAIN ,M.N. MURTY and P.J. FLYNN)

(A Comparison of Document Clustering-- by Michael Steinbach,George Karypis and Vipin Kumar)

(An iterative improvement procedure for hierarchical clustering by Andrew Rabinovich)

(Knowledge Based Systems for Bioinformatics Lecture 1 2010 Professor Jan Komorowski)

(An Efficient k-Means Clustering Algorithm Analysis and Implementation by Tapas Kanungo, Senior Member, IEEE, David M. Mount, Member, IEEE,Nathan S. Netanyahu, Member, IEEE, Christine D. Piatko, Ruth Silverman, and Angela Y. Wu, Senior Member, IEEE)

(م.ایمانی، خوشه‌بندی متون فارسی، پایان‌نامه کارشناسی، داشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۱)پیوندهای مفید

محسن ایمانی

شما در متن فاز اول خود در مقدمه به معرفی اجمالی خوشه‌بندی و هدف از آن پرداخته و بعد یکی از دسته‌بندی‌های انواع روش‌های خوشه‌بندی را معرفی نمودید. در بخش کارهای مرتبط نیز یکی از انواع روش‌های خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی را شرح دادید.

نقطه قوت کار شما مختصر و مفید بودن است. در واقع این که به اندازه کافی توضیح داده و از ذکر جزئیات و یا حاشیه رفتن پرهیز کرده‌اید راهبرد بسیار خوبی است.

اما چند نکته که باید در فازهای بعدی کار مد نظر داشته باشید:

 • متنی که شما ذیل عنوان خوشه‌بندی متون فارسی نوشته‌اید در واقع اگر ذیل عنوانی نظیر خوشه‌بندی مطرح می‌شد هیچ تفاوتی وجود نداشته. در واقع این که شما قرار است اسناد متنی و آن هم متن به زبان فارسی را خوشه‌بندی کنید لازم دارد که مراحل و اقداماتی را انجام دهید که روش‌های خوشه‌بندی تنها جزئی از آن است. این اقدامات از قبیل پیش‌پردازش، معرفی مدل‌های نمایش متن و همچنین روش‌های شباهت‌یابی بین متون است که شما هیچ اشاره‌ای در متن فاز اول به آن نکرده‌اید. پس در فازهای بعدی باید در نظر داشته باشید که صرف کار روی روش‌های خوشه‌بندی برای پروژه شما کافی نیست و باید ملزومات انجام خوشه‌بندی روی اسناد متنی، آن هم به زبان فارسی، را نیز بررسی کنید.

 • وقتی در متن خود روشی را توضیح می‌دهید و یا یک دسته‌بندی ارائه می‌کنید، بهتر است بلافاصله مرجعی را که این روش و یا دسته‌بندی را از آن برداشت نموده‌اید معرفی نمایید. به این صورت خواننده اگر بخواهد مثلا جزئیات بیشتری در مورد روش سلسله مراتبی بالا به پایین ببیند، می‌تواند به مرجعی که معرفی نموده‌اید رجوع کند. برای آشنایی با چگونگی آوردن مراجع در متن، می‌توانید ببینید که این کار در مقاله‌هایی که مطالعه نموده‌اید به چه صورت انجام گرفته است.

محسن ایمانی

شما در این فاز قرار بود که همه کارهای مرتبط با مسئله خود را به طور اجمال در کارهای مرتبط معرفی نمایید. در واقع از شما انتظار می‌رفت که در این فاز روش‌های متداول خوشه‌بندی روی متون را در بخش کارهای مرتبط معرفی کنید.

همچنین شما نکاتی که در فاز قبلی تذکر داده شده بود را مجددا رعایت ننموده‌اید و انتظار می‌رود که روی رفع این مشکلات و نکات در فازهای بعدی دقت داشته باشید.
پیاده‌سازی شما ناقص بود و در واقع هنوز تا یک پیاده سازی اولیه فاصله وجود دارد.

همچنین در بخش آزمایش‌ها شما اولا باید مجموعه داده‌ای که قرار است از آن برای خوشه‌بندی استفاده کنید معرفی کرده و همچنین روش های ارزیابی یک خوشه‌بندی را معرفی کنید، و سپس پیاده‌سازی خود را نیز به وسیله یکی از این روش‌ها ارزیابی نمایید.

تایید شده

در بخش مقدمه بهتر بود توضیحی در مورد روش سلسله مراتبی هم داده شود.
در بخش کارهای مرتبط در مورد کارهای مرتبط انجام شده توضیحات ناقص است.
در بخش آزمایش ها تنها ورودی و خروجی برنامه نوشته شده در حالی که باید معیار هایی برای ارزیابی میزان درست بودن جواب ها در نظر گرفته می شد تا هنگام بهینه کردن کد بتوان مقایسه ای انجام داد.
در بخش مراجع نگارش مراجع نامرتب است و حتی نام یک مرجع 2 بار ذکر شده است.

تایید شده

سلام :)
در قسمت خوشه بندی سلسله مراتبی( Hierarchical) متاسفانه در هنگام نوشتار متن دقت نکرده اید
با اینکه readme کوتاهی داشتید ولی به نکته خوبی اشاره کرده اید اگر کتابخانه های مورد استفاده خودتون را لینک در گیت میگذاشتید بهتر بود
مراجع که استفاده کرده اید شماره ندارند و به همین دلیل اگر خواننده نگاه گذرایی داشته باشد متوجه ارتباط انها با قسمت های مختلف گزارش شما نمیشود
در قسمت کارهای مرتبط نوشته های تو در تویی دارید و اگر جدا جدا به توضیح این روش ها میپرداختید بهتر بود
و از طرفی راه های مختلف پیاده سازی قسمت مهمی از پروژه شماست که باید بیشتر روی ان کار کنید
امیدوارم در فاز نهایی تکمیل کنید
در قسمت ازمایش ها باید انواع کارهایی که انجام داده اید را ذکر میکردید و نتایج بیشتری را مقایسه میکردید
موفق باشید:)

تایید شده

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز
در مورد پروژتون چندتا نکته به ذهنم می رسه:

 1. شما دسته بندی الگوریتم های خوشه بندی رو گفتید اما نگفتید که الگوریتم kmeans متعلق به کدام دسته است.

 2. لینک عکسی که تو قسمت آزمایشها قرار دادید خراب است. عکس رو از تو گیت هاب دیدم .بهتر بود که توضیحاتی در مورد آزمایشاتی که انجام دادید و نتایجی که بدست آوردید می دادید.مثلا کدتون رو با تعداد خوشه های مختلف اجرا می کردید و تفاوتشون رو بررسی می کردید.

 3. گفته بودید که قصد دارید الگوریتم Average-link رو پیاده سازی کنید. اما این کار رو نکردید. پس عنوان "بهبود نتایج" هم یه کم نامربوط به نظر می رسه.

محسن ایمانی

نقطه ضعف اصلی شما در این بود که نه در کد و نه در متن مستندات خود هیچ توجه و اشاره‌ای به این که موضوع پروژه شما خوشه بندی متون فارسی بوده نداشته اید و در واقع شما نه در قبال متن بودن ورودی و نه در قبال فارسی بودن این متن هیچ کار اضافه‌ای نکرده‌اید و همچنین آزمایش روی اسناد واقعی نیز انجام نداده و یا این که نتایجش را گزارش نکرده اید.

کار انجام شده توسط شما با موضوع خوشه‌بندی مناسب است ولی برای پروژه ای با نام خوشه‌بندی متون فارسی جامع نبوده و دچار ضعف است.

رد شده

الگوریتم به خوبی توضیح داده شده و به خوبی پیاده سازی شده است و نتایج آزمایش ها با توجه به ورودی خروجی ها نشان داده شده و در مجموع زمان خوبی برای پروژه گذاشته شده است و مراجعات به منابع خوب است

رد شده
تایید شده

باسلام
توضیحات در مورد پیش پردازش و کاهش ابعاد از لحاظ مفهومی به خوبی بیان شده و مراحل واضح میباشد اما چکونگی اعمال آنها و نحوه پیاده سازی و عملکرد توابع استفاده شده بصورت واضح توضیح داده نشده است
قرار دادن نمونه های ورودی و خروجی کد خوب بود.
بهتر بود از مراجع بیشتری کمک میگرفتید
موفق باشید

رد شده

برخلاف فاز های قبلی این فاز بهتر و قوی تر است . در بحث نظری بد نیست و قابل قبول هست اما عملی جالب نیست. چون کد گذاشته شده هم تمیز و جالب نیست!

تایید شده

چرا نتیجه ای از بهبود ارایه نگردیده است؟
چرا در بخش بهبود به جای ارایه روشی جدید از طرف خود شما، برنامه ی قبلیتان را دیباگ کرده اید؟ (این موضع بهبود است اما نه بهبودی که در این فاز مد نظر بود)

نیما همتی
تایید شده

سلام

 • بهتر بود در بخش مقدمه، بیشتر به بیان اهمیت موضوع می پرداختید و تا این که صراحتا مساله را شرح دهید.( بیش‌تر حل تمرین بخواند: به نظرم تیتر بندی اولیه و فاز بندی ها که در پروژه خام بود باعث شده که متن اکثر بچه ها یک ساختار خاص و عجیب بگیرد. نمونه اش در را در این پروژه و چند پروژه دیگر خیلی واضح می‌شود دید. حتی این موضوع باعث شده بود که بچه ها انتظار داشته باشند همه‌ی متن‌ها یک فرم خاص باشد ولی مثلا خود من تلاش کرده بودم که در فاز آخر یک متن یکپارچه داشته باشم و آخرین بهبود را در متنم داشته باشم تا این‌که بنویسم بهبود کار فلان چیز است. ولی یک نفر نظر داده بود که چرا فاز بهبود در متن شما مشخص نیست! به نظرم شاید اگر کمی آزادی بیشتر بود بچه‌ها خودشان، روش خوب خودشان را برای نوشتن پژوهش‌نامه و انجام پروژه پیدا می‌کردند - البته کمی! )

 • لطفا در متنتان از فرمت مارک‌دان بهتر استفاده کنید. مرتب نوشتن شما خواندن متنتان را برای خواننده لذت بخش تر می‌کند.

*‌ قرار دادن نمونه ای از خروجی کار، خیلی کار جالبی است ولی این تعداد ورودی برای کاری شبیه خوشه بندی بسیار کم است. کاش نتایج کار خودتان را با یک مجموعه داده‌ی بزرگ و معتبر بررسی می کردید و نتایج کار خودتان را با سایر کارهای انجام شده مقایسه.

 • این ابزار بسیار خوبی برای کار شما است که روش k-means را با تمام پارامتر های آن پیاده سازی کرده. می توانید بعدا پارامتر های آن را تغییر دهید و ببینید که این روش برای فارسی با چه پارامتر هایی بهتر کار می کند.

 • کد را بهتر بود، کمی با توضیحات بیشتر و تمیز تر بنویسید.

 • بهتر بود از منابعی که قرار داده‌اید، بیش‌تر استفاده می کردید.

نیما همتی

با سلام
چند نکته :

 • در قسمتی از متن بیان شده بود که از ابزار هضم استفاده شده و جملات را اصطلاحا نرمالایز کرده بودید اما تابعی که معرفی شده بود این کار را انجام نمیدهد. هر چند در کد قرار داده شده در گیت این کار به درستی صورت گرفته است.

 • لیست کلمات ایست بیان شده در کد ضمیمه شده در گیت بسیار محدود و کم است. دستیابی به این لیست به سادگی و با جستجوی ساده در گوگل امکان پذیر است.

 • بهتر بود که از خوشه بندی که در پیوندهای مفید معرفی کرده بودید (خوشه‌بندی با scikit-learn) استفاده می‌شد و شما تنها با تعریف ویژگی‌های متعدد برای آن نتایج خود را تست و بهبود می‌دادید.

 • نتایج بیان شده برای اینکار بسیار کم است. بهتر بوده است که بر روی داده‌های وسیع تر و بزرگ تر این کار را انجام می‌دادید.

با تشکر - خسته نباشید.