تشخیص نوع برگ

پروژه Course object

در این پروژه می‌خواهیم با استفاده از داده‌های این مسابقه که مربوط به عکس‌هایی از برگ ۹۹ نوع گیاه مختلف می‌باشد، سامانه‌ای را برای تشخیص نوع گیاه از روی عکس برگ‌های آن آموزش داده و ارزیابی کنید.
در گام اول برای آموزش رده‌بند از خصیصه‌های استخراج شده در مجموعه داده استفاده کرده و نتایج را ارزیابی کنید و در گام بعدی سعی کنید با تغییر خصیصه‌ها و اضافه کردن خصیصه‌هایی که خودتان استخراج کرده‌اید نتایج را بهبود بدهید.

۱. مقدمه

۲. کارهای مرتبط

۳. آزمایش‌ها

۴. کارهای آینده

۵. مراجع

  • The Handbook of Pattern Recognition and Computer Vision (2nd Edition), by C. H. Chen, L. F. Pau,P. S. P. Wang (eds.), pp. 207-248, World Scientific Publishing Co., 1998.

  • ROBERT M, “Textural Features for Image Classification”, IEEE TRNSACTIONS ON SYSTEMS, MAN AND CYBERNETICS, VOL. SMC-3,NOVEMBER 1973

  • Suresh, “Pattern Based Classification of Stone Textures on a Cubical Mask”, International Journal of Universal Computer Sciences, 2010

۶. پیوندهای مفید