بازشناسی گفتار

پروژه Course object

بازشناسی گفتار یعنی تبدیل صدا به متن.

۱. مقدمه

۲. کارهای مرتبط

۳. آزمایش‌ها

۴. کارهای آینده

۵. مراجع

[1] Anusuya, M. A., and Shriniwas K. Katti. "Speech recognition by machine, a review." arXiv preprint arXiv:1001.2267 (2010).

۶. پیوندهای مفید