مدل‌سازی موضوعی

پروژه Course object

در مدل‌سازی موضوعی، فرض می‌کنیم که مجموعه متون ورودی از روی چند موضوع نامعلوم ساخته شده‌اند و باید این موضوعات را پیدا کنیم. هر موضوع یک توزیع احتمال نامعلوم روی واژه‌ها است و هر متن توزیع احتمالی روی موضوع‌ها.

در این پروژه شما باید روش‌های مدل‌سازی موضوعی را بررسی کنید و یکی از آن‌ها را روی متن زبان فارسی پیاده‌سازی نموده، سعی کنید نتایج آن را بهبود دهید.

۱. مقدمه

۲. کارهای مرتبط

۳. آزمایش‌ها

۴. کارهای آینده

۵. مراجع

  • Blei, David M. "Probabilistic topic models." Communications of the ACM 55.4 (2012): 77-84.

۶. پیوندهای مفید