پیش‌بینی آب و هوا با کمک توئیتر!

در این پروژه با استفاده از مجموعه داده موجود در این مسابقه که شامل توئیت‌هایی مرتبط با وضعیت آب و هواست، وضعیت آب و هوایی را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که لحن توئیت در مورد آب و هوا مثبت، منفی و یا خنثی است و این توئیت در گذشته، حال و یا آینده صحبت می‌کند و نوع آب و هوای اشاره شده در توئیت چگونه است. برای مثال یکی از توئیت‌های این مجموعه در زیر آمده است:
The hot and humid weather yesterday was awesome!
که سامانه با دریافت این توئیت مشخص می‌کند که لحن آن «مثبت»، در مورد «گذشته» و آب و هوای «گرم» و «خشک» است.

پیوندهای مفید

وحید خرازی

سلام:)