تشخیص محل پلاک خودروهای در حال حرکت در ویدئو

تغییرات پروژه از تاریخ 1392/12/24 تا حالا