هوالحبیب
پروژه بوسیله زبان برنامه نویسی جاوا پیاده سازی شده است که در فاز بعدی به توضیح روند انجام پروژه و مقایسه نتایج آن با روشهایی که بااستفاده از پردازش تصویر به دریافت مساله و حل مساله بااستفاده از دیگر الگوریتم ها و تاثیر زبان برنامه نویسی در روند حل پرداخته خواهد شد.
https://github.com/Motallem/Sodoku

محسن ایمانی