تقریب توابع با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تغییرات پروژه از ابتدا تا تاریخ 1392/12/24
هدف این پروژه این است که با استفاده از الگوریتم های تکاملی و با داشتن یک سری نقاط، تابعی را پیدا کنیم که به بهترین نحو بتواند نقاط را تخمین بزند.