در این پروژه شما باید هر تصویر را با توجه به محتوای1 آن دسته‌بندی2 نمایید. برای مثال آیا شیئی3 از یک دسته4 خاص (مثل صفحه کلید) در تصویر وجود دارد یا خیر. یا اینکه تصویر متعلق به صحنه5 فرودگاه است یا خیابان. به مثال اول دسته‌بندی شیء و به مثال دوم دسته‌بندی صحنه گفته می‌شود.
در حالت کلی این سامانه‌ها بر پایه‌ی چارچوب یادگیری ماشین کار می‌کنند. بدین معنی که با داشتن تعدادی نمونه‌ی مثبت و تعدادی نمونه منفی، برای یک تصویر جدید بتواند دسته‌بندی را انجام دهد.

۱. مقدمه

در بازشناسی شیء، ابتدا باید با استفاده از تصاویری که به سامانه داده شده به یادگیری دسته های اشیا پرداخت، سپس باید در تصاویر جدید تشخیص داد که نمونه ای از گروه های یادگرفته شده در تصویر وجود دارد یا نه.
بازشناسی شی در تصویر به دو دسته عمومی6 و اختصاصی7 تقسیم می شود. در بازشناسی به صورت عمومی، هدف ما شناخت تصاویر مربوط به یک دسته از اشیا می باشد، مانند تشخیص ساختمان، ماشین و یا دوچرخه در تصویرهای مختلف ولی در حالی که در بازشناسی به صورت اختصاصی، شناسایی یک شی خاص مورد نظر است. برای مثال بازشناسی تصویر چهره کارل گاوس و یا برج ایفل. موضوعی که در هر دو دسته مشترک است، وجود تفاوت بین نمونه های مختلف از تصاویر یک شی و یا یک دسته است. [1]

توضیح تصویر

توضیح تصویر

در حال حاضر برای بازشناسی اشیا خاص، بیشتر تطابق8 و صحیح یابی هندسی9 تصاویر بررسی می شود. ولی برای بازشناسی اشیا به صورت عمومی از مدل آماری10 مربوط به شکل که با یادگیری از مثال ها به دست آمده، استفاده می شود. برای یادگیری در بازشناسی به صورت عمومی، تصاویری مربوط به یک دسته مشخص جمع آوری می شود و از آن ها مدلی برای پیش بینی11 وجود یا مشخص کردن محل12 شی در تصاویر جدید ایجاد می شود.[1]
بازشناسی اشیا خاص نسبت به بازشناسی اشیا به صورت عمومی ، کامل تر بوده و جنبه تجاری نیز پیدا کرده است، ولی فعلا مسئله بازشناسی عمومی تا حد زیادی حل نشده است.[9]

با توجه به سطح دقتی که نیاز داریم، یک سیستم بازشناسی اشیا می تواند وظایف متفاوتی داشته باشد، برای مثال در تصویر زیر سطوح متفاوتی از دقت در بازشناسی مشخص شده است:

توضیح تصویر

چالش ها[1]
نمونه های یک شی در تصاویر مختلف، بسته به شرایط می توانند بسیار متفاوت از هم باشند، که باعث دشوار شدن فرآیند بازشناسی و دسته بندی می شود. عوامل تاثیرگذار در این زمینه عبارتند از:

 • وضعیت روشنایی13

 • وضعیت شی14

 • زاویه دید دوربین

 • انسداد 15

 • شلوغی16 پس زمینه تصویر و ... .

 • در تصویر زیر به این عوامل اشاره شده است:

  توضیح تصویر

به جز موارد اشاره شده در فوق که مربوط به تحمل پذیری خطا17 بودند، چالش جدی دیگر در این زمینه مربوط به پیچیدگی محاسباتی18 و مقیاس پذیری19 است. یعنی باید از الگوریتم هایی کارا و بهینه برای بدست آوردن ویژگی های مختلف تصاویر استفاده کنیم تا بتوان از آن ها در جستجوی پایگاه های داده بزرگ از تصاویر، استفاده کرد.

۲. کارهای مرتبط

در مرجع [2] روشی برای استخراج ویژگی های نامتغیر و متمایز کننده از تصاویر ارائه شده است که می توان با اطمینان بالایی از آن برای تطابق نماهای مختلفی از یک شی استفاده کرد. این ویژگی ها نسبت به مقیاس و نیز دوران تصویر نامتغیر هستند. این مقاله همچنین دیدگاهی برای استفاده از این ویژگی ها در بازشناسی اشیا ارائه می دهد.

در بازشناسی اشیا به صورت عمومی یکی از ساده ترین الگوریتم ها برای مشخص کردن یک دسته خاص از اشیا روش سبد کلمات20 می باشد که تصاویر و اشیا را به صورت مجموعه ای غیر ترتیبی از توصیف کننده های ویژگی ها در نظر می گیرد. (بخش هایی از کتاب های [1] و [9])

در کاربردهای مختلف، دسته بندی تصاویر معمولا به صورت یک مسئله با چند برچسب در نظر گرفته می شود که هر تصویر می تواند به چند دسته تعلق داشته باشد. در مرجع [16] هر تصویر به چندین بلوک تقسیم می شود و بلوک ها برچسب می خورند. سپس از مجموعه بلوک های برچسب گذاری شده، برای توصیف یک تصویر استفاده می شود. همچنین به جای اینکه مستقیما به یک بلوک از تصویر برچسبی را نسبت دهیم، از دسته بند21 آدابوست22 چند کلاسه23 برای یادگیری احتمال تعلق این بلوک به یک برچسب خاص استفاده می شود.
در مرحله بعدی، یک مدل مبتنی بر MRF 24 برای جمع کردن اطلاعات هر بلوک برای دسته بندی معرفی می شود.
در تصویر زیر روند ارائه شده در این مقاله برای دسته بندی مشاهده می شود:

توضیح تصویر

این روش از خروجی های نرمال شده دسته بند آدابوست برای ساخت یک مدل MRF استفاده می کند. برای یک برچسب که به یک بلوک نسبت داده شده، هدف ما بیشینه کردن احتمال25 است که به این صورت تعریف می شود:( P(X_i | l که متناسب با تابع توزیع گیبس است: (( P(X_i | l) α exp(-U(X_i | l
در فرمول فوق l نماد برچسب است و ( U(X_i | l تابع انرژی نامیده می شود، که از مجموع پتانسیل های مربوط به هر بلوک جداگانه و همچنین پتانسیل دو بلوک مجاور که یک برچسب دریافت کرده اند. [16]

مرجع [17] نیز برای دسته بندی تصاویر از MRF استفاده کرده است. برای سادگی محاسبات از فرض توزیع مستقل یکسان26 برای پیکسل ها استفاده می کنیم که این فرض باعث بروز اشتباهاتی در نتایج می شود. برای بهبود نتایج بدست آمده و همچنین اختصاص زمان کمتر برای محاسبات، در این پروژه از مدل گرافیکی بدون جهت27 (تکنیک MRF) استفاده شده است.
ممکن است به علت محدودیت های دوربین و یا عوامل دیگر نویزی در یک قسمت کوچک از یک تصویر وجود داشته باشد که باعث دسته بندی اشتباه آن قسمت شود، برای اینکه این مشکل حل شود و یا به اصطلاح نتایج دسته بندی هموار28 شود، باید اطلاعات همسایگی در نظر گرفته شود. بدین منظور می توان از چارچوب بیز29 استفاده کرد. از این کار دو هدف را دنبال می شود: اول اینکه رویه دسته بندی باید اطلاعات محتوایی(متنی)30 را در نظر بگیرد و هدف دوم این است که محاسبات قابل مهارشدن باشند31. از دیدگاه نظریه بیز اطلاعات محتوایی ، نوعی دانش پیشین است32 و داده ها نیز برای بدست آوردن احتمال استفاده می شوند . حال ایده استفاده از چارچوب MRF این است که احتمال به صورت محلی محاسبه شود ولی اطلاعات پیشین با استفاده از تکنیک MRF به صورت احتمال توام33 مربوط به پیکره بندی34 کل تصویر مدل شود. و در نهایت از قانون بیز برای بدست آوردن اطلاعات پسین35 مربوط به تصویر که احتمال تعلق آن به یک دسته خاص می باشد، استفاده می شود.[17]
برای اینکه محاسبات مربوط به اطلاعات پیشین قابل مهار باشد باید از فرض مارکوف36 استفاده شود. یعنی برچسب هر پیکسل مستقل از برچسب پیکسل هایی است که به طور مستقیم همسایه آن هستند.[17]
سیستم همسایگی مرتبه اول به این صورت است:

توضیح تصویر

در مرجع [18] در ابتدا یک مکانیزم با استفاده از رویدادهای کلمه تصویری37 تشخیص اشیا را انجام داده و یک قسمت بندی38 به صورت تقریبی ایجاد می شود، سپس با استفاده از یک مولفه MRF مرزبندی دقیق و واضح در تصویر ایجاد می شود.

۳. آزمایش‌ها

۴. کارهای آینده

۵. مراجع

 1. Kristen Grauman and Bastian Leibe,Visual Object Recognition, Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine
  Learning, April 2011, Vol. 5, No. 2, Pages 1-181. لینک

 2. David G. Lowe, "Distinctive image features from scale-invariant keypoints," International Journal of Computer Vision, 60, 2 (2004), pp. 91-110 لینک

 3. Fischler, Martin A., and Robert C. Bolles. "Random sample consensus: a paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography." Communications of the ACM 24.6 (1981): 381-395.

 4. Philbin, James, et al. "Object retrieval with large vocabularies and fast spatial matching." Computer Vision and Pattern Recognition, 2007. CVPR'07. IEEE Conference on. IEEE, 2007. لینک

 5. Arandjelovic, Relja, and Andrew Zisserman. "Smooth object retrieval using a bag of boundaries." Computer Vision (ICCV), 2011 IEEE International Conference on. IEEE, 2011. لینک

 6. D. Nistér and H. Stewénius. Scalable recognition with a vocabulary tree. In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), volume 2, pages 2161-2168, June 2006 لینک

 7. Arandjelovic, Relja, and Andrew Zisserman. "All about VLAD." Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2013 IEEE Conference on. IEEE, 2013. لینک

 8. Erik B.Sudderth .”Graphical Models for Visual Object Recognition and Tracking.” Dept. EECS. MIT, May 2006.

 9. R.Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer, September 2010.

 10. D.Koller and N.Friedman, Probabilistic Graphical Models: Principles and Techniques, MIT Press, 2010.

 11. David G.Lowe, “Object Recognition from Local Scale-Invariant Features.” International Conference on Computer Vision(ICCV), September 1999.

 12. David G.Lowe, “Distictive Image Features from Scale-Invariant Keypoints.” International Journal of Computer Vision, pages 91-110, 2004.

 13. E.Nowak, F.Jurie, B.Triggs, “Sampling strategies for bag-of-features image classification.” Proceedings of the European Conference on Computer Vision.

 14. Philbin, J., Chum, O., Isard, M., Sivic, J. & Zisserman, A. (2007), Object retrieval with large vocabularies and fast spatial matching, in ‘Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition’.

 15. Bay, H., Ess, A., Tuytelaars, T. & Van Gool, L. (2008), "SURF: Speeded-Up Robust Features", Computer Vision and Image Understanding 110(3), 346–359.

 16. W.Zeng, X.Chen, H.Cheng, J.Hua,"Multi-Space Learning for Image Classification Using AdaBoost and Markov Random Fields", Solving Complex Machine Learning Problems with Ensemble Methods(COPEM), September 2013.

 17. Xiaojin Shi, "Markov Random Field Modeling for Image Classification", Dept. CE. UCSC, 2004.

 18. Diane Larlus, Fr?ed?eric Jurie, "Combining Appearance Models and Markov Random Fields for Category Level Object Segmentation", CVPR 2008 - IEEE Conference on Computer Vision & Pattern Recognition, Jun 2008, Anchorage, United States. IEEE Computer Society, pp.1-7

۶. پیوندهای مفید


 1. Content

 2. Classification

 3. Object

 4. Class

 5. Scene

 6. Generic

 7. Specific

 8. Matching

 9. Geometric Verification

 10. Statistical Model

 11. Prediction

 12. Localization

 13. Illumination Condition

 14. Object Pose

 15. Occlusion

 16. Clutter

 17. Robustness

 18. Computational Complexity

 19. Scalability

 20. Bag of Words

 21. Classifier

 22. AdaBoost

 23. Multi-Class

 24. Markov Random Fields

 25. Likelihood

 26. Identical Independent Distribution

 27. Undirected Graphical Model

 28. Smooth

 29. Bayesian Framework

 30. Contextual Information

 31. Tractable

 32. Prior Knowledge

 33. Joint Probability

 34. Configuration

 35. Posterior

 36. Markov Assumption

 37. Visual Word

 38. Segmentation

تایید شده

باسلام
به نظر بنده متن شما یکپارچه بود و همین باعث میشد که بتوان با آن ارتباط برقرار کرد؛فقط ایکاش برخی جاها را تجدید نظر کنید تا این سادگی و روانی متن حفظ شود.مثلا:"در بازشناسی اشیا به صورت عمومی یکی از ساده ترین الگوریتم ها برای مشخص کردن یک دسته خاص از اشیا روش سبد کلمات20 می باشد که تصاویر و اشیا را به صورت مجموعه ای غیر ترتیبی از توصیف کننده های ویژگی ها در نظر می گیرد." که مقداری برای من گنگ بود.و این جمله که "از این کار دو هدف را دنبال می شود: "
اینکه چالش های مختلف را عنوان و بررسی کرده بودید کار ارزشمند و جالبی بود.
استفاده از تصاویر کار شما را قابل درک تر کرده است.اگر "سیستم همسایگی مرتبه اول" را مختصری توضیح بدهید کارایی تصویر آخر بسیار بیشتر میشود.

حسین فرقانی

با تشکر از کار خوب شما. مقاله های خوب و به روزی مطالعه شده بود. فقط ایرادهای زیر وجود داشت که بهتر است رفع گردد:

 1. با توجه به این که موضوع شما از بازشناسی شیء به دسته بندی تصاویر تغییر یافته است، انتظار نیست دوباره فاز مقدمه را با موضوع جدید بنویسید. اما از آن جا که «دسته بندی شیء» یکی از انواع «دسته بندی تصاویر» است و «بازشناسی شیء» یک ابزار برای دسته بندی شیء می باشد، این مطلب را ابتدای مقدمه توضیح دهید و بگویید و در ادامه، همین بندهای مربوط به بازشناسی شیء قرار بگیرد.

 2. فرمول ها بسیار نامرتب و غیرقابل فهم است. استفاده از Tex برای فرمول ها توصیه می شود. یا میتوانید از فرمول ها عکس گرفته در جای مورد نظر قرار دهید.

 3. در بعضی موارد خواندن متن ترجمه شده سخت بود. علت آن این است که از کلمات فنی سختی استفاده شده است و هنگام ترجمه با معادل خود جایگزین شده است (مثل بندی که راجع به [17] نوشته شده است). هرچند این کار درست است، اما شما باید فهم خود را از این جملات به عنوان توضیح بیشتر اضافه کنید.

 4. مراجع نسبت به فاز مقدمه خیلی بهتر شده. اما باز هم بعضی جاها رعایت نشده. مثلا جای سال و شماره صفحه و ... بعضاً جابجا است. این موارد را برای آمادگی برای سمینار و پایان نامه ارشد و به طور کلی هر نوشتار علمی رعایت کنید.