مشخص کردن ارجاع‌های یکسان مقاله‌ها

پروژه Course object

یک مقاله در مجله‌های علمی به شکل‌های گوناگونی مورد ارجاع قرار می‌گیرد. اگرچه پیدا کردن ارجاع‌های یکسان در نگاه اول، پیچیده به نظر نمی‌رسد. انجام دقیق این کار هم چالش‌های مخصوص به خود را دارد. برای نمونه، دو ارجاع زیر مربوط به یک مقاله هستند که خطای نوشتاری موجود در ارجاع دوم (جدا نشدن نام نویسنده و عنوان با ویرگول) باعث سخت شدن مقایسه آنها شده است:

Minton, S(1993 b). Integrating heuristics for constraint satisfaction problems: A case study. In: Proceedings AAAI.
S. Minton Integrating heuristics for constraint satisfaction problems: A case study. In AAAI Proceedings, 1993.

۱. مقدمه

۲. کارهای مرتبط

۳. آزمایش‌ها

۴. کارهای آینده

۵. مراجع

  1. Poon, Hoifung, and Pedro Domingos. "Joint inference in information extraction." AAAI. Vol. 7. 2007.

  2. Hall, Rob, Charles Sutton, and Andrew McCallum. "Unsupervised deduplication using cross-field dependencies." Proceedings of the 14th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining. ACM, 2008.

پیوندهای مفید