بهینه‌سازی نقشه ساختمان

پروژه Course object

در این پروژه شما با استفاده از خانواده الگوریتم‌های ژنتیک سعی می‌کنید، نقشه‌ای بهینه برای ساختمان طراحی کنید. در واقع محصول شما باید از مساحت زمین مشخص‌شده به عنوان ورودی، بهترین استفاده را برای قرار دادن اتاق‌ها بکند. تعریف دقیق مساله بر عهده خود شماست و می‌توانید دیگر معیارهای یک نقشه خوب، مثل میزان نورگیری فضاها را هم مدل‌سازی کنید.

۱. مقدمه

۲. کارهای مرتبط

۳. آزمایش‌ها

۴. کارهای آینده

۵. مراجع

  1. علیرضا نوریان، "طراحی نقشه ساختمان با استفاده از محاسبات تکاملی"، پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۰. لینک