تشخیص خودکار وزن عروضی اشعار

پروژه Course object

دلا در بوته آتش درآ مردانه بنشین خوش [مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن]

که از تاثیر این آتش چنان آیینه شد آهن [مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن]

وزن شعر، همان چیزی است که ما از حضور آهنگین واژه‌ها متناسب با مفهوم شعر در مصرع‌ها دریافت می‌کنیم. در واقع زیبایی و آهنگین بودن شعر و همچنین تمایز آن با کلام عادی، در همین وجود وزن عروضی آن نهفته است. مهمترین عاملی که در وزن اشعار مؤثر است تساوی هجاهای هر مصراع است. وزن همواره مورد توجه شاعران بوده است و تقریبا غیر از قالب شعر نو که معاصر است، در میان شاعران بزرگ کمتر شاعری را میتوان یافت که سرودن شعر بدون وزن را مبنای کار خویش قرار داده باشد.زبانشناسان با استفاده از وزن عروضی به راحتی در مورد اشعار شعرا، مقتضیات زمانی شاعر، زندگی شاعر و ... نظر میدهند.

در این پژوهش مسئله تشخیص وزن عروضی اشعار به صورت یک مسئله باناظر تعریف شده است و قصد داریم با روش‌های یادگیری ماشین، وزن عروضی را از روی مجموعه داده آموزشی یاد گرفته و سپس برای هر بیت آن را به صورت خودکار تشخیص دهیم.

نمونه‌ای از داده آموزشی:

تصویر نمونه

در نتیجه در این پژوهش سامانه‌ای برای تشخیص خودکار وزن عروضی در اشعار پیاده‌سازی خواهد شد.

۱. مقدمه

۲. کارهای مرتبط

۳. آزمایش‌ها

۴. کارهای آینده

۵. مراجع

  • محمدمهدی مجیری، و بهروز مینایی بیدگلی. (۱۳۸۷). تشخیص وزن عروضی اشعار فارسی: کاربرد جدیدی از متن کاوی. ارائه شده در دومین کنفرانس داده کاوی ایران، تهران

  • محمد کاظم کاظمی، "روزنه؛ مجموعه آموزشی شعر"، انتشارات ضریح آفتاب، 1377.

پیوندهای مفید