بازشناسی گفتار

پروژه Course object

بازشناسی گفتار یعنی تبدیل صدا به متن.

مقدمه

کارهای مرتبط

آزمایش‌ها

کارهای آینده

مراجع

[1] Anusuya, M. A., and Shriniwas K. Katti. "Speech recognition by machine, a review." arXiv preprint arXiv:1001.2267 (2010).

پیوندهای مفید