برچسب‌زنی اجزای سخن با مدل پنهان مارکوف و پرسپترون ساخت‌یافته

پروژه Course object

پیاده‌سازی کامل مقالهٔ کالینز ۲۰۰۲ بر روی پیکرهٔ دادگان.

موارد زیر باید گزارش شود:

  • دقت پرسپترون معمولی بر روی بخش validation یا توسعهٔ پیکره

  • عملکرد averaged perceptron بر روی بخش توسعهٔ‌ پیکره

  • عملکرد averaged perceptron روی بخش آزمون یا test پیکره

  • تکرار گردش تکرار هر کدام از دو روش تا همگرا شدن

  • تکرار

پیش‌نیاز برای پیاده‌سازی:

  • تسلط بر مفهوم یادگیری برخط و الگوریتم پرسپترون

  • تسلط بر مفهوم برنامه‌سازی پویا (Dyanamic programming)

  • تسلط بر HMM