در این پروژه شما باید نوع سنگ را از روی تصویر آن مشخص کنید. در واقع مساله یک‌جور دسته‌بندی تصاویر است برای الگوی سطح سنگ‌ها:

تصویر سنگها

مجموعه داده آموزشی هم آماده است و مطالعه این پایان‌نامه کارتان را راه می‌اندازد:

محسن ایمانی