تشخیص نوع سنگ‌ها با استفاده از ویژگی‌های بافتی

در این پروژه شما باید نوع سنگ را از روی تصویر آن مشخص کنید. در واقع مساله یک‌جور دسته‌بندی تصاویر است برای الگوی سطح سنگ‌ها:

تصویر سنگها

مجموعه داده آموزشی هم آماده است و مطالعه این پایان‌نامه کارتان را راه می‌اندازد:

محسن ایمانی