بهبود نتایج و تکمیل گزارش

ارزیابی درس هوش مصنوعی در تاریخ 1393/04/01